Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


rt ^ H - 1909 Lib(^ •*■ ^ v VOL. XIII. NO. ii. JUXE i£., ic.op.. 50 cents a year. Published ilonthly. at St. Michaels. Fort Totten. P. 0.. X. Dakota. 

EXTERED AS SECOND CLASS MATTER AT THE POST-OFFICE AT FORT TOTTED. X. DAK. ST. JOSEPH TAPI KTE KIN 
WACINYANPI. Omaka 1876, Switzerland ma- 
koce etanhan sinasapa decen wo 
wapi kaga. — "Decana sinasapa 
makagapi qa Rhine Wakpa kin 
imduwega. Conkasketipi B. en 
wicastawakan makagnigapi. • • 
Qa nakun econhan otonwe cisti- 
na wan ikiyena en awamdaka, qa 
unkan hen wicoran wan tanin, qa 
ton an wani kinhan he tohinni 
awektonje kte sni. Wocekiye 
ohna taku onspemakiyapi sni, 
hena wicada kta owakihi sni ne- 
on wanagi eyapi kin hena. wica-,, 
wada kta owakihi sni, ciyewaya 
wan omakiyaka esta. Tuka wo- 
akipa on ecana tawacin wahdu- 
tokeca. 

B. . .en koska wan tawicu kici 
ti. Nina wocekiye awacinpirca) 
qa kiciyuzapi anpetu kin en rta- 
yetu iwankapi kta cekiyapi eca, 
St. Joseph yuonihanpi qa tohan 
tapi kinhan tanyan fapi kta oki- 
hiwicaye kta on rtayetu owasin 
"Ateyapi marpiya nanke cin" 
wanji eyapi kta iQiconzapi. . Wa- 
niyetu wanjina iyokipiya onpi 
hehan Wakantanka woicage to- 
kaheya wicaqu. Winy an toni 
kin woikope en on. Tipi en win- 
yan itancan kin onaronmaya. he- 
cen winyan wayazanke kin rta- 
yetu kin he wanmdaka wacin.. qa 
ehake wowakan woecon waqu kta 
wacin. He tokaheya wayazanka 
wanyag wai. Tuka winyan itan- 
can kin hehan wanmdake kta 
iyehantu sni, haranna e hehan 
wandake kta, keya. Hecen iyo- 
winmiciye, micante kin owanji 
yanke sni, qa winyan kin wowa- 
kan cona te kte sni on cewecici- ya, St, Joseph wakida. Hehan 
tipiwakan ekta wai c,a wihdi wa- 
kan, qa wokoyake mun' kte kin 
hena ko awahdi qa wati kin en 
tipiwakan tiyopa iyordoke kin 
witaya ewahnaka. 

Hehan imunka qa tanyan mi- 
mistinbe wihiyayena wanca ape 
kin hehan econhan tuwe tiyopa 
en niazardarda ikoyake kin karda 
inakaogonga. Najin wahiyaya 
ca ojanjan'hdepi etanhan eyowa- 
kasin, qa hanwiyanpa esta tuwe- 
na sni. Hecen ake ecen imonka, 
qa awacin waon kin on hecen 
nawaron kecanmin naCeca epc'a. 
Tuka mistinbe owakihi sni. 
Inawajin ca mihduwi qa owinca 
akan iyotankahan mankamake. 
Hehan ake mazardarda kin isan- 
pa kardapi. Ake tankan ewa- 
tonwan, esta wati tiyopa rdarda 
kin kardapi, esta tuwena tiyopa 
en wanmdake sni,-qa he nituwe 
he epa esta tuwena amayupfe sni. 
Oape noin hehanyah hecen man- 
kamake, qa .wocekiye epa ecee 
kin hena epa. Ake iyamni rda- 
rda kin kardapi qa winyan wan 
wayazanke qon hinhnaku kii nee 
heya niyan. 'O Ate, kohanna 
hiyuwo, winyan mitawa kin wa- 
na te kte rinca. Oape nom he- 
hanyan wanna ta keonkecinpi, 
unkan ake kini, qa wancahnana 
yau kta cin. Ate.tokeca unkan 
ehanna yau sni he?' "Ecin win- 
yan tipi itancan kin hehan en 
mde kta iyehantu sni, haranna e 
inde kta keya. ,: Inarni ekta wai, 
wayazanke kin woartani ohdag 
wakiya, qa wihdi wakan iwaon. 
Ake kiwasake seececa. Tipiwa- 
kan ekta inarni Yutapiwakian 
waqu kta huwe mda. Winyan 
wayazanke kin kinihanyan yuta- pi wakan icu, qa wicoie ''Itancan 
ninape kin en minagi kin owe- 
hnaka," epe kin he econhan iya- 
ya. Tohinniaa hanwi kin hecer 
iyoyanpa sni seececa iyoyanpa 
tiyatakiya waku. Qa cante ma- 
waste rca waku ecen 'tipiwakan 
awanyake kin 'Angelas' mazayu- 
rdarda karda, Winyan itancan 
kinkutkiya u qa winyan - onsike 
kin wanna |a ce eya, qa wowakan 
woecon cona ta esta he miye wa- 
kaga," eya. 'O tokenken waran 
kta he?" ''Wosnapi zaptan eki- 
Ciyapi kta econ wicasi wo, epa, 
qa ito St. Joseph tuwe inape kin 
tanyan ecakicon ecee kin on wo- 
pida unqu kta, Winyan de tan- 
yan ihduwiyeya te kin'onja iye- 
cen untapi qes, epa, 

Hecen ito, rtayeta owasin St. 
Joseph wocekiye ecOnqonpi kin 
enonspaya tanyan ont&pi kta 
i^eonkiyapi kta, ITO TOKATA WANIYETU 

KIN HEHAN AWAPE KTA. 

Anpetuwakantan'ka econhan 
Paris makoce ekta owicakaske 
tipi' wan en sinasapa wan wanwi- 
cayag i ecee, qa wicakaskapi kin 
Easter woecon kin he awicake- 
han econpi kta iyecece kin ki- 
ksuyewicakiciciyai Tona Easter 
woecon tawapi kin -.econpi kta 
awacinpi kin hena cajeoiciwa wi- 
casi. Wicakaskapi kin owasin 
taku iwahokonwicakiye Jiin ecen 
econpi, tuka koskanaka wahiye- 
tu akesakowin wan eceena wica- 
da sni. Sinasapa koska w^n 
or^nyekin deon nagiyeiciya, qa 
ihanranna qehan tipi ohna kaska 
yanka kin en wanyag i. 

''Koska, mitakola, Easter Yu- tapiwakan iyacu kta caje onici- 
wa kte kin ayektonje seececa?" 
yuonihanyan eciya. 

"Hiya, awektonje sr.i, tnkana- 
hanr token ecamon kta tanin sni 

mihduwiyeya sni. ; " 

"Cms, neon icaginiciye kte sni, 
tokesta nihduwiyeya kte kinoci- 
ciye kta," eya. 

''Hiya, hiya. dehantu kte sni; 
tokesta iwanmdake kta, de oma. 
ka etu kte sni, ito tokata omaka 
hehan aw ape kta" 

"Token he tokata omaka he- 
han ayape kta he? Mitakoda, 
dehan token terike kin iyeceri 
tokata omaka kinhan terike kta, 
Token he ito ayape kta he? Ta- 
ku toka kte kin sdonyaye sni 
kinhan/ 

"'Ho tokesta tokata omaka kin- 
han hehan woartani ohdag mde 
kta, tuka omaka kin dehantu kte 
sni." 

Tawacin suta, qa hdutokeca 
kiya okihi sni kin on sinasapa. 
icantesid hdicu. Anpetu eca wi- 
cakaskapi kin iyaza wanwicayag 
on ecee, qa ake hanranna kin he 
wanji' ija waniyetu akesakowin 
wayazauka tipi en wanka he ekta 
wanyag "i qa he ija zaptan can 
ecetu eh an Yutapiwakan icu. 
Tipi kin optaye qehan koska wan 
rtanihan ozani qa tawacin terike 
qon wayazanka tipi kin en ite 
tokca rca owinja ohna wanyaka. 

''Tokenken yaran huwo? rta- 
nihan tanyan yaon qon dehan 
wayazanka tipi ennanka he? eya t 
Tka ayupte sni. Sinasapa kin 
ikiyena ya. ''Wakantanka mi- 
tawa, de woyazan terika" eya. 

Wancahnana winorCa wakan 
awanwicayake kin, qa pejhuta 
wicasta kico. Qa wayazanka 
wanke kin icahda najinpi. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA JUNE 15, 1909. SlNASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. 

REV". 1EROME HUNT. O. S. B. 
PUBLISHER and PROPRIETOR. Fort Tottrn. North Dakota. Wirn the Auurobation and 
Blessing- of III. Rev. John Shauley 
\). D. Bishoo of Forgo, X. Dakota. JUNE 15, 1909. "Koska kin de kiksuye sni, to- 
ki yazan he?' 1 

"Nina wayazanka sni naceca, 
nakahas he iwanke kin ehantan- 
han oape wanjina ecetu, winorca 
wakan kin eya. 

Pejihuta wicasta kin ikiyena u. 
'Wanna henakeca; wanna ta' eya. 

Sinasapa kin inina najin, qa 
wicate icap wanke kin hinarcin 
"Ito tokata omaka kin hehan 
awape kta," eye qon, nahanr he- 
ya naron seececa. Wanna owi- 
hanke wanica en iqa tokata wa- 
niyetu ehan i kta wanica. Nagi 
kin wanna yacopi! Sinasapa kin 
cantesica tanka tokan iyaya. 

Hen icahda koskapi wan wa- 
yazanka wanka, wiconte itohna- 
ke kin en wanna on. "O Ate," 
sinasapa kin etkiyaya onkan eya: 
"Ate, nina cantema waste, wanna 
mate kta qa marpiya ekta mde 
kta! Wowakan woecon iwacu kin 
hetanhan arbayena, cante waste- 
ya manka." 

"Onkina anisni kta nacece'" si- 
nasapa kin eya. 

"Hecen emakiye sni wo! Wan- 
dehan mate kte kin hecetu, ecin 
wanna tanyan mihduwiyeya, 
Wakantanka waste kin waste- 
wadaka— ake amakisni kinhan 
piyaiyokipi sni waye kta." 

He rtayatu kin onman kin he 
icitogya Itancan tawa taka owa- 
sin kage kin itokam inajin.' witansnaon wakan kin 

WAKANSICA TI KIN ETAN- 
HAN NIMAKIYA. 

Omaka 1854, witeri wi econhan 
koska wicoran sica on ataya sica, 
Austria makoce, Undine otonwe 
en tipiwakan tanka wan icahda 
wowapi mazopiye wan en tima- 
hen iyaya. Akan wopetonpi kin 
akan wowapi tekteca qeya naka- 
ha ahipi yanka, ito eca wanji 
rein iyokipi kta hecinhan amdeza. 
Tuka wocekiye w T owapi ecee 
wanyaka. Hehan icanksiya wi- 
yopeya kin kico, 'oh dena taku 
sni!" En opeya Witansna ite owapi wan oyubdaye tokaheya 
kin en wanyaka. Hehan dena 
sinasapa kagapi, qa tona takuna 
sdonyapi sni kin hena on wica- 
hnayanpi qa koska awicayapi 
key a yanka. Taku wowanyake? 
Taku Wakantanka hunku? dena 
owasin taku sni, hena ituya ka- 
gapi, eya yanka. Qa Witansna 
wakan kin on siksicaya ia yan- 
ka, qa ecen ihdacanze qa wowapi 
kin canowinja ekta makiyapa. 

He ecahankeya wakinyan kte- 
pi iyecen kuya hinrpaya; ite to 
kca aye qa skanskan sni wanka. 
Ta kecinpi. 

Wowapi wiy opeya pi kin wan- 
yag* najin pi econhan decetu kin 
tansag tapi qa oyutanpi kta ta- 
watenyapi sni. Wicasta tonaken 
tankantanhan mazopiye en tin 
hiyupi, esta wanjica kaes oyu- 
tanpi kta cinpi sni. Owasin "De 
Woowotanna Wakan kin iyope- 
ya,'' eyapi. 

Kaitehannaka hehan koska kin 
ihdu skanskan, qa mazaicicarere 
on kaskapi etanhan ihduspe wa- 
cin seececa esta oicihi sni, — un- 
nahanketa kitanr cuwi okiniyan, 
qa kitanr ihduspe seececa. Ista 
kamdaye qa oksanksan etonwe 
qa hehan inajin. 
Inajin kin hecehnana canpeska 
makahde nape yusakim hdus ina- 
jin qa ceyaya en tona najinpi kin 
siksicaya ie kin akiciktonjapi kta 
wicakida. Qa sanpa eya: "Taku 
epe kte kin anagoptan po! Wi- 
coie siksica epa wahe kin ecehan- 
keya Wakantanka owotanna na- 
pe kin iyamax>a; qa he econhan 
wakansica kin wowasake kin iya- 
kam iyemaye qa wakansica ekta 
amaki; qa wakansica ti osbe kin 
mihukuya yuganpi wanmdaka. 
Tuka Wakantanka Hunku kin 
iye iyatayena, Mary Witansnaon 
waonsida kin, de wowapi en to- 
ker ihduze qa iteowapi qon hece- 
tunarcin ihduze qa ihdutanin qa 
wakansica nape kin etanhan yu- 
kam imakicu, un^an hehan 
weksuya qa wacinmakiksapa. 
O, Wakantanka Hunku kin, wa- 
kansica ti kin etanhan imakikcu! 
Hecen de nayajinpi kin owasin 
miye on wopida eyakiyapi wacin, 
qa ceyakiyapi wacin hecen ake 
icicawin wocekiye en sutaya 
owakipe kta qa wacinwaye kta. 
Wacahnana tipiwakan tanka 
ekta mde kta qa woartani ohdag 
mde kta qa hehan ake wiconi te- 
ca ohna iyomapte kta." 

Wancahnana tipiwakan ekta i 
qa Witansnaon Wakan iteowapi 
itokam inajin qa cekiyahan, qa hehan sinasapa kin ode. Wo- 
cante sica tanka on taku toka 
kin sinasapa okiyaka qa woarta- 
ni ohdake kte kin okiye kta kida. 
Ihanranna hehan ihdustan, qa 
hehan oyate wicitokam akici- 
ktonjapi wicakida, owasin cante 
eciyatanhan econ, hehan woarta- 
ni kicipajujupi, qa Yutapiwakan 
icu kta iyowinkiyapi. Kinihan- 
ye rein ikiyena hiyaya. Ayustan 
hehan Witansaon wakan itieowa- 
pi kin itokam canpeskamakahde 
wiyotanhe kin heyanyan najin. 

Hetanhan tokatakiya iye kin 
on otonwe kin ataya on woonspe, 
qa tawacin. qa oran ko owasin 
tokeca qa tanyan ihduhe kin on 
mihanpi. Qa is iye kin tuwe 
owas heciya: "Witansnaon Wa- 
kan kin he wakansica ti kin 
etanhan imakikcu."' 

De wicoran kin on ataya iqoqo- 
pika. Woope ohnayan wanyaka- 
pi wocekiye eciyatanhan Archbi- 
shop Undine etanhan kin econ 
wicasi, qa hehan is otonwe itan- 
can kin nakun, tuka de' wowicake 
e hecen iyeyapi. Makacarcli Iyecen sapa. 

Pavia en woonspe tanka en 
wayawa wan ksapa, tuka hehan 
ikce ia wanica, taku eye kte kin 
owasin taku wakan kin cajeyad 
ikcapta ia ecee, wayawa ayustan 
ehan takoda wicaya tipi wan ekta 
titokan i qa en on. Htayetu wan 
en ake koska kin siksicaya woi- 
stenya ia yanka; sice kin sanpa 
sica aya, qa ecen Witansna wa- 
kan kin ko on siksicaya ia. En 
yankapi kin naronpi kin nina si- 
cedapi, iyotan ti kin winyan kin 
he wocekiye ahope rca heca, ini- 
na yanke si. Tuwena isanpa ta- 
kuna eye sni owasin kaabeya 
eyaya. Tuka taku toka he? Ha- 
ranna ca koska kin inajin ecee kin 
iyehantu tka hi sni. hecen wanke 
kin ekta nom ipi. Tiyopa katoto 
yukan tka awicayupte sni, hehan 
timahen iyayapi, unkan wotan- 
sagteyena owinja ohna ta wanka 
iyeyapi. Tancan kin peta cardi 
iyecen ataya sapa. Koska onsi- 
ke kin he wamyetu wikcemna 
nonpa. Imnijaska en Richard C. 0"Neil 
eciyapi wan remani kiyuksa ecee 
heca wan remani pa heca wan 
kaptanye qa hu nonpin iyahda- 
skica qa hu i«onpin kawega, to- 
kana icupi sni remani kin yu- 
wankan icupi qa hehan eyakupi, 
te kta. TERIYA WIYOPEYA QUPI. England makode ekta otonwe 
wan Somerstown eciyapi kin en 
sinasapa wicarca wan ospaye 
wan awanwicayaka; tohanyan 
okihi hehanyan ospaya tawa kin 
otoiyohi wacinwicayuza. Tona 
iyotan wahokonwicakiya naronpi 
sni qon hena oape odota om yan- 
ka ecee, qa wocekiye ewicakici- 
ya ecee. 

Wanji iyotan nagiyei<?iya, qa 
he wikoske, qa he wanna ecanna 
hinhnaton kta ikiyena, qa koska 
wan hinhnaye kte kin he tawacin 
sica, qa wicoran siksica yuha. 
Sinasapa kin dena owasin sdon- 
ya qa de hecehnana wikoske kin 
hinhnaye kinhan onsiya teriya 
on kta sdonya, qa on token ana- 
pte kta okihi ohna anapte wacin 
skan. Unnahanketa wikoske kin 
sinasapa tawa kin anagoptan qa 
koska wan hinhnaye kte qon ena- 
kiya. 

Koska kin nina canze qa sina- 
sapa kin econ hecen kecin, qa to- 
ken econ kinhan tokicon kta iyu- 
kcan, qa hecen ti kte kta wanna 
awacm. Iye ti kin etu sni tipi 
tokan tuwena en on sni ekta wa- 
yazanka konze kta, qa sinasapa 
kin he kico yewicasi kta qa wan- 
ke kin en u kinhan mazakan pte- 
cena wan yuha wanke qa cante 
kin cokaya iyeye kta, qa hecen 
tuwena on kte sni e sdonyapi sni 
ecen tokan iyaye kta iyukcan. 

Okiye kta wan sice kin ija iye- 
ceca wan iyeya qa taku iyukcan 
kin okiyaka, qa he sinasapa hun- 
eye si, wicasta wan te kte rca e 
ekta ye kta icekiye si qa he econ- 
han tipi wan man in karnige qon 
en wanke kta hecen sinasapa kin 
hi esta hnayanpi kin sdonye kte 
sni iyecen econpi. Hecen wanna 
ecen piiciyapi qa unman kin si- 
nasapa kico i. 
Hanyetu kin he magaju qa han- 
wiyokpaze rca qa .tateyanpa. Si- 
nasapa kin cekiye yanke qa aya- 
stan qa wanna iwanke kta skan 
tuwe ninina tiyopa katoto. 

Qa tuwena tohinni hehan hi 
sni tuka, iyotans hanmagaju 
econhans tuwena hecen hi sni. 
Wicarca kin tiyopa yugan qa ti- 
awanyake tuwe kin kici wohda- 
ka tuka tateyanpa kin on tanyan- 
ken naron sni, ecen es tiawanya- 
kewankanhiqa "Ate, wayazan- 
ka ekta de kta nicohipi," eya. 

"Wanna de hantehan, owica- 
kiyaka wo; haranna hehan mde 
kta ce,'' eya. 
,,Tuka ate, tuwe usi kin he nina SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA JUNE 15, 1909. wayazanke qa wancahnana de icante sica, qa akes iye toni kin kta cin ye," eya. 

"Ito miye atayena owakiyake 
kta, sinasapa kin eye qa hukuya 
i, qa ye kta iyecece rca hecinhan 
iwanga, qa haranna rein wai kte 
do," eya. Tuka ye kta iyecece 
rca keye qa kitan. 

"Wanna de wihiyayena ake- 
wanji sanpa, qa wamasake sni qa Wakantanka awaiihdake kinon 
wopida eciya; ktepi kta awacinpi 
qon okiconpi kte sni on iyape 
wanke qon wiconi taw a kin eya- 
kupi. 

Unman qon he awicakehan iyo- 
peiciya qa sinasapa qon tanyan 
ake icicawin aki, qa sinasapa 
kin Itancan tawa cansusbeca OMNICIYE TANKAON 
WOMNAYE KIN. wahonke sni," sinasapa wicarca akan okatanpi qonhan ktepi kte kin eya. kin hena cewicakiciciye qon iye- "Tka wancahnana yau ktekin ceca sinasapa hanhepi kin he ti 
he cicida kta maiipi do, eya mi- ' kte kta he cekiciciye yanka. 
takoda onsike kin waecayecon FOR CATHOLIC CONGRESS. 
NORTH DAKOTA. kta nina cin rca."' 

"Haranna wihiyayena sakpe 
kin hehan wai kte do, sinasapa 
kin ake eya. 1. Sinasapa wocekiye omnici- 

" Wakantanka wasteyadakehe- tanka kte cin en tona Committee 

. •> t , ■ n ■ -i ■•> hecapi kte cin hena tawacin tan- 

cmhan hanhepi km de yau kta v . 

ka qa tawacm warbana hena wi- 
cicida, wicasta kin eya. j cakarnigapi kta> 

Wakantanka wastewadake kin j % Wihiyayena oape tukte en 
on mayakida kin heon wicawada omniciye kta yaotaninpi kin iye . 
kte sni owakihi sni," qa ihakam hantu kinhan tona omniciye tan- 
ye kta ihduwiyeya. | ka on upi kinhan hena kohanna 

Nonpin wanna okpazaeitaiya- en upi kta. 
yapi. Nina magaju, qa nina ta- 1 3. Omniciye tanka en wicasa 
te qa wicarca kin tatoheya ite tona taku cajeyate wicasipi kin- 

, .. -, han woope wakan kin heon ya- 

saksagyena ya, etiwita qa mdo- . . , 

, . wicake wacmpi kta. 

kita; esta ekta ewacin sni ya, , . _, . . a. 

I 4. North Dakota en binasapa 
Itancan tawa wastedaka on ye- woceMy e kin taku e heon ihunke 
sipikin on. I sni aya he? 

Tehanyan yapi qa hehan wan- 5> Token econpi kinhan Sinasa- 
na yuktanyekiya tuwena on sni pa wocekiye sanpa icage kta he ? 
ektakiya hiyaya. Tokenas taku 6. North Dakota en Mazaska 
tokon sni wancake timaheniyaya awanyaka wanjina kin wanna de 
qa timahen kico, sanpa tiyopa omniciye tanka kin en cajeyatapi 

T „ „ kta iyehantu, heon Bishop iye 
wan en epazo qa hey a: - y ' l •' 

, tiT . , . J tokakeya iwangapi kta lyececa. 

Hen wicista wanka, — Ate en ^ r , ' " 

I 7. Mazaska awanyaka wanjma 

timahen iyaya wo, aaioe wanka , . -, . -. . ., , 

J J ' km en kaspapi lrpeyapi kte cm 

cv eya. heon token woawacin Kta iyece- 

Sinasapa kintakus kakecaecin ca he? 
sni timahen iyaya. qa onman qon 8. Wica qa winyan tona fcina- 
tankan najin. Timahen kitanrcin sapa wocekiye en wovvicada yu- 
ojanjan, o.,armin wan en tawe hapi kin hena cincapi kin token 
sabye wanka wanyaka. j wahokonwicakiyapi kta iyececa 

Wicasta skanskan sni wanka, he? 
sinasapa kin etkiya ya, qa token j 9. Koska qa wikoska tona Sina- 
wanka hecinhan iwanga. Sina- sapa wayawa tipi en icagapi kin 
sapa kin sina yuzamni unkan ite hena token awacinpi kta iyececa 
kin cagase, qa ista janjanse te he? 

wanka wanyake qa yusinyeya, l 10. Wakankiciyuzapi yujujupi 
napokaske en yuze qa kaniyapa kin he wowitan heca qais wowi- 
ute kta unkan mazakan ptecena steca heca he? 
wan yuhata wanka. He mazakan' 11. Koska qa wikoskepi kin he- 
ptecena kin iye on ktepi kta on j n a atkukupi qa hunkupikin on to- 
hecen iyukcanpi esta sdonkiye ' ken waa wacinpi kta iyececa he? 
sni; tiyopa ekta i qa unman ahi, ^ s masapa tona Dakota om 

qon kico, unkan kohanna hi. i .-,.-, ^ , , . -■ , -, 

14-iT onpi km heon Dakota kin token 
Wanke km epazo qa he taku ka- ^ 

pi hecinhan oyagsi. March 2, $ 


300-31 


Crow Hill 


16 00 


Crow Hill 


2 50 


Hehanskaska 


3 00 


Crow Hill 


11 25 


Kinajinwin wamnaye 


45 25 


Wayagmani 


1 00 


The 3 Coming Cloud girls 


15 00 


Wasuideya 


30 00 


Eyanpahawaste wamnaye 


7 50 


Suna Waanatan . '" 


22 00 


John Lohnes 


5 00 


Mrs. Matohi wamnaye 


28 85 


Jim Lohnes 


2 00 


Tinajinwin wamnaye 


9 00 


Zitkanakoyake wamnaye 


8 00 


Marpiyahda wife 


3 00 


$509-66 Mrs. Sophie Paul, March 15 
heehan ta, he nakun mniruha 60 
yds. womnaye en oonkiyapi. 
Louisa Sagye cunwintku te kin 
he, ipahin sakowin, sina, owinja 
nom, hena on oonkiyapi. Wi- 
cincana womnaye' nina tanyan 
econpi; pidamayayapi ye. 

Louisa Court. Tehan rein nainina en etonwan awacinpi kta iyececa he? 

13. Omniciye okaspe owasin najin; hehan ihnuhannarcin si- en kaspapi wi otoiyohi mnayanpi 
nasapa itokam canpeska maka- ; km. hena token on mnayanpi he? 
hde erpeiciye qa token on hecon- j ^ North Dakota en DakoU 

pi qa ti ktepi kta tka qon owasin' ■ , , . , , . n 1 
■,. , j kin Cathechists yuhapi kta lye- 

Sinasapa, tokiconpi on woiyo- J ceca on Bishop iwangapi kta 
peye wicasta kin qupi kin on iyececa he? ST. MICHAEL'S EN 
Omniciye Tanka yuhapi kta on 
wicincana womnaye yuhpi. 

Mary Jane Mead $5 00 

qa sinarota nom. 
Libbie Mead 5 00 

Joseph Mead 5 00 

Gabriel Mead 5 00 

Lucy Mead 5 00 

Mary Jane Mead 5 00 

Josephine Wanske 10 00 

Mary Agnes Winona 2 00 

Jennie Left-bear 10 00 

Jennie One-house 1 00 

Mary Magdalena Dunn 1 00 

Mary Jane Lohnes 1 00 

Lily Chase miniraha 10 yds 1 00 
Nancy Waanatan. pte wanji qa 
mniruha 30 yards. 
Josephine Court, pte wanji qa 
mniruha, owinja, ipahin. 
Laura Lohnes ipahin. 
Emma Onebear, mniruha 10 yds, 
lbox crackers and 5 cups. 
Sara Lohnes, ipahin 2. 
Eva Lohnes, mniruha 10 yds. 
Mary Cavanaugh 1 box lemmons. 
Elizabeth Court, pte wanji. 
Jennie Onehouse, pte wanji. 
Adele Belgard, waksicatoto qa 
mniruha 10 yards. 
Helen Wanagiciqana mniruha 10 
yds. Mary Rose Adams 1 box 
crackers'-. Mary Jane Adams 1 
box crackers. 

Josephine Gourd, 1 b. tomatoes. 
Napewastewin cinca nom mniru- 
ha 16 yards. 

James Zitkanakoyake. pte wanji, 
mniruha, sina. 

Sophie Winona, canwohnake wi- 
cincanna owamnayanpi kta wi- 
caqu. 

Ietehan cunwintku wan nakaha 
ta e sina, ipahin, owinca, sang- 
sanica, mniruha ko on oonkiyapi. CHERRY CREEK, S. D. 
May 18, 1909. 
Eyanpaha. - 

May 16 qel wicarapi el 
takuwicunyanpi rpayapi el wa- 
rca wasteste eonglepi na he el 
Rev. John Vogel unkiopeya on 
na wawahokonkiye unqupi na 
heon wicoran unyuhapi Jesus le- 
cel eya: "Tona mitiakam unpi 
kin hena wicayawastepi." Tka 
mitakuyepi, tuwa taku econ kin 
he wasteste econ kin he yawaste- 
pi kta Jesus he ke sni naceca, tka 
tona ihakam yapi kin hena can- 
wanapinpi kin he kapojula keya. 

Jesus St. Peter heciya: "Ma- 
rpiya iyusloke kin he cicu kte; 
maka akanl taku yakaske cin he 
nakun marpiya ekta kaskapi kte, 
taku yakiluske cin he marpiya 
ekta kiyuskapi kte," eya. Itan- 
canyan tukte econqunpi kin St. 
I Peter unkaskapi kta he, na tu- 
| kte econqonpi kin marpiya ekta 
unkaskapi kte sni he? St. Joseph 
na St. Mary's atayale toketu he? 
I Mitakolapi, mis sinasapa owapa 
j tka le wanblake na lecanmin. 
Toqas tona sinasapa ounpapi tka 
woartani onkoglakapi sni wi ota 
unqunpi kin he St. Peter unka- 
skapi secelo, ecanmi na anpetu 
wakan wicasawakan wosnapi 
econpi qes ounpapi sni kin he 
eca on maka akanl St. Peter un- 
kaskapi hecinna mitakuyepi, 
iyuharcin qes woartani unkogla- 
kapi sni hecinna takomni tona 
heconqunpi sni hecinna kaska 
unqunpi; na hecena hena 
yuha untapi kin qes marpiya 
ekta tiyopa unkiyuganpi kte sni. 
He lila terike. 

Ho tona sinasapa "ounpapi kin 
henakel woartani onkoglakapi 
na Yutapiwakan unkicupi kin 
hecel maka akan onkiyuskapi 
kte, marpiya ekta onkiyuskapi 
kte. Kolapi le onkablezapi kte. 
Wicata. 

Magaska tawicu, osni 61. 

Matokinajin tawicu, osni 86. 

John, Wanblicangleska cinca. 

Tahukahanpa, Dick Wiikiyela 
cinca. 

Henry Siyoinyanke. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA JUNE 15, 1909. CHERRY CREEK, S. D. 
May 18, 1909. 
Eyanpaha mitakola. 

Eel ake wicasawakan 
hi na tona okihi kin hena Yutapi 
wakan icupi na otapi. Hekta 
anpetuwakan el wosnapi wakan 
nunpa unyuhapi, unman wasicu 
unman Lakota iapi. Tokahe wa- 
cekiye opapi wicotapi, tipi wakan 
kin okan s-v-, Likota wosnapi 
wakan wocekiye el hipi kin he 
glustan wicokahiyaye snihan 
wicarapi el aye na wapaha kin 
unpi tokaheya yapi canku non- 
pakiya aye na wicarapi el enaji. 
Wicasawakan wacekiye na wo- 
wapi wakan yawa nalecel yawa: 
'"Wicata wacewicakiciciyapi kin 
he wowacinye wakan na waste." 
Heca heon awacinpi kin waste 
kta eya; na wicasa yamni wogla- 
kapi sipi, Siyoinyanke, Carl 
Jackson, George Hante. Taku 
iwoglakapi kin yahapica awacin- 
pi pica iwoglakapi. 

Tipiwakan el ohomni inyan 
kuta eglepi kta toksupi, makiyu- 
tapi wikcemna nom ikiyela hiyo- 
ipi. Wanbliwatakpe, wicarcala, 
Wanblitokahe wicarcala, Tatan- 
kawakan, Tatankawanbii, Siyo- 
inyanke hena canpagmiyaya za- 
ptan ipi. 

Lena miniawicakastapi. 

Charles his horse looking, osni 
11. 

James Fish, osni 19. 

Elder Creek, osni 19. 

Joseph, Jan. 10 tonpi, Matoki- 
na.ji cinca. 

Leo, Leb. 1, Skaagli cinca. 

Phoebe tonpi July 1904. 
Rev. John Vogel wicakiciyustan. 

Wicarapi kin ni rpayapi iyecel 
tanyan wicakiatonpi canke oiyo- 
kipiya rpayapi, warca ececa se 
rpayapi. 

Henry Siyoiyanke. Theodore Roosevelt, tunkan- 
sinayanpi tka qon mniwanca 
akasanpatanhan wotihni, qa taku 
ohitika ota wicao; rhinoceros 
wanji qa mnaja sakpe, tahu han- 
ska Giraffe heca nom, qa hehan 
wamakaskan qa wahupakoza 
obe toktokeca ko ota wicao, qa 
hena owasin tanyan ha wicayu- 
zapi. 

Rhinoceros heca tipiqin eciya- 
pi kin iyececa tuka kintana cisti- 
na qa parte kin akan he wanjina 
rin han qa ohitika wanyaka un- 
kan ahikuwa tuka nakicijin qa 
wanna cahdepi aketom hehan 
ote kin cokaya iyeye qa kacek- 
cek najin qa maka kin icahon- 
honze hinrpaye. CANNON BALL, N. D. 

May 6, 1909. 

MINIAWICAKAS TANpI. 

Mato-cantesica cinca, April 4, 
1909 miniakastanpi. 

March 22, Otaapapi qa Oyema- 
zawin cunwintkupi. 
W l ATA. 

Wiyakanapin tawicu Nov. 13, 
hehan ta. 

April 20, Hoksila Wanbcli qa 
tawicu. 

April 20. Mato-cantesica cinca. 
Valentine S. Many.' MIXIAWK'AKASTANPl. 
Port Totten. 

May 4, Rose Mary, April 18, 
19u9 en tonpi, Charles Leclair 
qa Martha Williams cunwintku- 
pi. from Si'sseton. 

May 4, Julia Hotonhiyayewin, 
1893 heehan tonpi, Tatankanon- 
pa qa Tawahunka cunwintkupi. 

May 6, Jacob, AprJ 22 heehan 
tonpi; William SuLkahotanin qa 
Cecilia Taninyanv, astewin cin- 
capi. 

May 17. Grace Martina, Mayo, 
en tonpi, Martin Young qa Ade- 
la Langer cunwintkupi. 

May 15, William Hupahu, wa- 
niyetu 1Q, Y7akaksan qa Oyewa- 
kanhdiwin cinhintkupi. 

May 26, Jess, May 13, '09 en 
tonpi, Luke McKay qa Mary 
Louisa Hdaiwanke vvin cincapi. 

WICATA. 

Ft. Totten, May 15, William, 
March 16, 1905 heehan tonpi, 
Henry Demarce qa Minnie Maza- 
koyaghiyayewin cincapi. 

May 25, Emma, Aug. 12 1908 
hehan tonpi, Philip Lohnes qa 
Helena Jetty cunwintkupi. 

May 28, Emma, waniyetu 12, 
Taninmani qa Ietankawin cun- 
wintkupi. 

Ft. Totten, May 30, Michael 
Oegcleska Mrs. Cecilia Grayhorn 
(Cecilia Sherman) kici wakanki- 
ciyuzapi. wicakaskapi kinhan hena ohiye 
kta yewicakiyapi. 

Spokane, Washington ekta May 
16, anpetuwakan kin he econhan 
remani he yuzapi. Tancan qa 
tokenken ihduzapi hena owasin 
ecen yaotaninpi. HEMANI WAMANON WICA- 
STA OWIOADEPI. 

Grand Forks en wa wanyaka qa 
narman wayuasdaya unpi kin wi- 
casta sakpe Gr. Northern rema- 
ni wan inajinkiyapi qa mazaska 
$20-000 manonpi kin owicade- 
pi. Mazaska $66-000 tuwe hena 
1 wicayuze qa is owicayake qa on CONKICAKSE, S. D. 
Miniawicakastan pi . 

April 19, Adeline Cecilia, Ed- 
ward Ferris qa Julia Archam- 
beau cunwintkupi. waniyetu 7. 

April 10, Sarah Gertrude, Wil- 
liam Kemery qa Mattie Oldham 
cunwintkupi, Jan. 19, 1899 hehan 
tonpi. 

April 10, Theodore. William 
Kemery qa Mattie Oldham cin- 
capi, March 16, 1901 hehan tonpi. 

Apr J 10, Charles, YVilliam Ke- 
mery qa Mattie Oldham cincapi, 
Jan. 5 1896 hehan tonpi. 

May 6, Peter Andrew, Ohitika 
qa Helen VVmyanwastewin cin- 
capi, May 4, 19u9 en tonpi. 

James, Pius Minisa qa Jennie 
Wastedapi cincapi, May 16, 1909 
en tonpi. 

May 19, Rueben Joseph, Along 
the Back takojakpaku, May 18, 
1909 en tonpi. 

May 25, Lucy, Eugene Half 
Day qa An astasia Sunkanahan- 
ska cunwintkupi, May 23, 1909 
hehan tonpi. 

Hunku onsike kin cinca ton 
iyohakam iyecana ta. 

Sarah Ellen, Wastedapi qa 
Mary Wilgus cunwintkupi, wi 2. 

May 28, Thomas Sunkanahan- 
ska, waniyetu 80. 

Long Coyote is very feeble. 
The recent loss of his daughter 
weighs heavely upon him, may 
father and daughter meet with 
God and be happy forever. 

WICATA. 

May 13, Chief Joseph Drifting 
Goose, waniyetu 88. 

May 30, Anastasia Suukana 
Hanska, Eugene Half Day tawi- 
cu qa Sunkanahanskacunwintku. 

May 27, Flavian White, Tho. 
White cinca, wi 7. LOWER BULE. 
- April 30, Edward Adelelm mi- 
niakastanpi, Mr. qa Mrs. P. L. 
LaRock cincapi, March 31, 1909 
heehan tonpi, 

DIED. 

May 19, Mr. Felician Fallas 
died at St. Mary's Hospital at Pierre in his 78th year well pro- 
vided with ail the sacraments of 
the church. Mr. Fallas was 
born in France, but came to St. 
Louis when about eleven years 
old. In 1851 when about 20 years 
old he came into the Dakota 
country with the American Fur 
Company. 

He has raised a large family, 
most of whom with his many 
grandchildren live on the Lower 
Brule and Rosebud reservations. 
His wife died about two years 
ago. 

Mr. Fallas was well and 
cavorably known. He was at 
one time guide and interpreter 
for General Custer. 

His last years were spent in 
earnest preparation for death, 
which he earnestly welcomed. 
The ' ; Our Father" was his fa- 
vorite prayer, which he repeated 
many times every day. 

Mr. Fallas was a kind husband 
and good father. He earnestly 
endeavored to rear his children 
in the knowledge and faithful 
practice of their holy religion. — 
May they all follow his foot- 
steps. FT. TOTTEN, N. D. 

June 3, 1909. 

May 29, heehan tate qa sunka- 
kan tipi mitawa ihangya, karbo- 
ka qa wasteyena kapanpi kin he 
iyececa. 

Hehan tankan awakeya mita- 
wa nakun iwasteyena kabdeca qa 
taku woyute hiyeya owasin 
ihangya, mazaska opawinge ecen 
wakionnimakiya. Micinksi, Be- 
nedict Sherman, timahen hdicu 
kta ehantu tankan tipi karboka 
qa tioise en yuza tka yuspa icu 
karboka tka, kacekcekye qa can 
mahen eyaya. Nakun Ehake- 
hiyaya ti karbokaqa timahen ta- 
ku hiyeya ko owasin ihangya. 
Joseph Sherman. Hillyard, Washington ekta re- 
mani inajinkiyapi qa wamanonpi 
kin heon remani Great Northern 
okodakiciye kin wicasta wanji 
tuwe yuze qa is oyaka qa on ka- 
skapi kin kektopawinge wikce- 
mna yekiy a. Qa tunkansinayan- 
pi wowapi toksu awanyaka kin is 
wicasta wanji kektopawinge on 
yekiya, hecen sakpepi on maza- 
ska kektopawinge wikcemnasa- 
kpe sanpa sakpe; wicasta wanji 
$11-000 kektopawinge akewanji 
on yekiyapi.